Ovaj plugin vam omogućava da kreirate svoju fakciju. Više sledbenika u vašoj fakciji omogućava vam veći posed zemljišta, vaša fakcija imaće jače utvrđenje. Rizik za Griefing utvrđenja je nizak, jer samo pripadnici fakcije mogu graditi na teritoriji vaše fakcije. Fakcije mogu međusobno sklapati saveze i deklarisati kao neprijatelje druge fakcije. Zemljište koje je u posedu neke fakcije može se uzeti samo ratom.

 

Pregled

Ovaj odeljak sadrži sledeće komande:

/f  -Fakcije (spisak komandi)
/f l, list [page=1] -Spisak svih fakcija
/f f, faction [faction=you] -Informacije o vašoj fakciji
/f p, player [player=you] – Informacije o igracu
/f join <faction> [player=you] -Pridruzivanje fakciji
/f leave -Napustiti fakciju u kojoj se nalazite
/f home -Teleport do vaše fakcije
/f map [on/off=once] -Pokazuje teritoriju na kojoj se prostire vaša fakcija

Pridruživanje fakciji je jedna od prvih stvari koje treba da uradite kao novi igrač. Koristite /f l, list [page=1], ova komanda vam omogućava da vidite listu svih fakcija. Da biste saznali više o određenoj fakciji možete da koristite /f p, player [player=you] komandu koja će npr. prikazati sve pripadnike fakcije koju želite. Da biste saznali više o određenom pripadniku neke fakcije možete da koristite komandu /f p, player [player=you].
Kada ste odlučili kojoj fakciji želite da se pridružite možete da koristite komandu /f join <faction> [player=you]. Ako se predomisliš, možete koristiti /f leave.
Vaša fakcija može imati posebnu lokaciju kuće. Možete se teleportovati do kuće fakcije koristeći komandu koristi /f home.
Koristite komandu /f map [on/off=once], da vidite teritorijalnu kartu zemljišta vaše fakcije.

 

Pravljenje nove fakcije

Ovaj odeljak sadrži sledeće komande :

/f create <name> -Kreirate novu frakciju
/f name <new name> -Setovanje imena fakcije
/f desc <desc> -Promena opisa fakcije
/f sethome [faction=you] -Podešavanje kuće u fakciji

Možete da koristite komandu /f create <name> da napravite sopstvenu frakciju. Ako kasnije želite drugačiji naziv za vašu fakciju možete da je preimenujete koristeći komandu /f name <new name>. Koristite komandu /f desc <desc> da postavite opis za frakcije. Opis se prikazuje kada neki igrač hoda kroz teritoriju vaše fakcije ili prilikom korišćenja /f f, faction [faction=you] komande. Na kraju bi trebalo da podesite kućnu lokaciju za teleportovanje u fakciju koristeći komandu /f sethome [faction=you].

 

Sledbenici

Ovaj odeljak sadrži sledeće komande:

/f open [yes/no=toggle] -Podesite da bude potreban poziv da bi se neki igrač pridružio vašoj fakciji
/f inv,invite <player> [yes/no=toggle] -Pozvati igrača u fakciju, ili prihvatiti poziv za pridruživanje neke fakcije
/f kick <player> -Izbaciti igrača iz fakcije
/f title <player> <title> -Naslov za igrača
/f promote <player> -Unapređivanje člana u fakciji
/f demote <player> -Smanjenje ranka igraču iz vaše fakcije
/f officer <player> -Unaprediti igrača vaše fakcije u oficira
/f leader <player> [faction=you] -Predavanje lidera

Sada je vreme da se pronađu neki sledbenici fakcije. Fakcija može biti otvorena ili zatvorena. Svako može da se pridruži otvorenoj fakcij. Koristite  /f open [yes/no=toggle] da podesite da vaša fakcija bude otvorena ili zatvorena. Koristite komandu /f inv, invite <player> [yes/no=toggle] da pozove igrača u vašu fakciju. Ista komanda se može koristiti za prekidanje poziva.
Ako se neki pripadnik fakcije loše ponaša možete ga izbaciti koristeći komandu /f kick <player>. Ako želite nekog igrača nagraditi sa prilagođenim naslovom pomoću /f title <player> <title>.
Postoje četiri različita reda u fakciji. Oni su ** Lider, * službenik, član + i -Private. Koristite /f promote <player> i /f demote <player> komande za izmenite neciji čin. Tu može raditi i oficir, /f officer <player> komanda igrač unapredi u oficira. Može biti mnogo oficira, ali samo jedan vođa fakcije. Koristite /f leader <player> [faction=you] komanda da ostavite svoju ulogu lidera fakcije i prebacite vlasništvo na nekog drugog.
Većim rangom dobijate dozvole za upravljanje fakcijom. Na primer, svako može da koristi novac fakcije.

 

Novac fakcije

Ovaj odeljak sadrži sledeće komande :

/f money -Novac fakcije
/f money b,balance [faction=you] -Prikazivanje novca fakcije
/f money d,deposit <amount> [faction=you] -Uplatite fakciji
/f money w,withdraw <amount> [faction=you] -Uzimanje novca iz fakcije
/f money ff <amount> <faction> <faction> prenos f –> f
/f money fp <amount> <faction> <player> prenos f –> p
/f money pf <amount> <player> <faction> prenos p –> f

Svaka fakcija ima novčani račun. Novčane komande mogu da se koriste za proveru i transfer novca na razne načine. Određene akcije kao preimenovanja fakcije ili zauzimanje zemljišta može koštati neku sumu novca.

 

Zemljište fakcije

Ovaj odeljak sadrži sledeće komande:

/f sc,seechunk -Prikazuje granice chuncka
/f claim [radius=1] [faction=you] -Zauizimanje zemljista (chunk na kome stojite)
/f autoclaim [faction=you] -Automatsko zazuzimanje zemljišta hodanjem
/f unclaim -Sklanjanje zaštite sa zemljišta (chunk na kome stojite)
/f unclaimall -Sklanjanje zaštite sa svog zemljišta fakcije
/f access -Upravljanje pristupom
/f access v, view -Prikazuje pristup u vašoj fakciji
/f access p, player <player> [yes/no=toggle] -Dozvoljava određenom igraču pristup
/f access f, faction <faction> [yes/no=toggle] -Garantuje igraču pristup

Fakcija zemljište zauzima na chunk. Chunk je 16×16 blokova površine od 0 do 256 visine. Koristite komandu /f sc,seechunk da vidite chunk na kome trenutno stojite.
Koristite komandu /f claim [radius=1] [faction=you] da zauzmete chunk na kome stojite, zadavanjem u komandi poluprečnika možete zauzeti više chunkova od jednom. Ako želite da zauzmete zemlju hodanjem koristite komandu /f autoclaim [faction=you],  ovom komandom biće zauzeti chunck-ovi kroz koje prođete. Koristite komandu /f unclaim i /f unclaimall da sklonite zaštitu sa zemljišta fakcije.
Zemljište je može biti zauzeto samo ako ne pripada nekoj drugoj fakciji.
Fakcija može da zauzme onoliko chunck-a kolika moć iste. Moć fakcije je zbir svih pojedinačnih članova. Svaki igrač ima 10 power, znači da će fakcija sa 10 igrača imati 100 power. Igrač gubi power smrću po 2 poena, regeneriše mu se 2 power poena po satu.
U fakcijama sa mnogo članova možda ćete želeti da imate privatne delove fakcije gde mogu samo određeni igrači graditi. Ovo se može uraditi korišćenjem komande /f access.

 

Veze

Ovaj odeljak sadrži sledeće komande :

/f ally <faction> -Savezništvo sa drugom fakcijom
/f truce <faction> -Primirije sa nekom fakcijom
/f neutral <faction> -Odnos prema ostalim fakcijama
/f enemy <faction> -Neprijateljski odnos sa drugom fakcijom

Podrazumevan odnos prema drugim želimo, fakcije nemora da prihvate. Ovaj odnos možete menjati komandom. Saveznik i primirje odnosi moraju biti prihvaćeni od strane fakcije kojoj se nude. Neprijateljski odnos je ipak jednostran. Ako druga fakcija želi da bude vaš neprijatelj bićete neprijatelji želeli vi to ili ne.
Pripadnici vaše fakcije i savezničkih fakcija nemogu se ubijati međusobno. Pripadnike neutralnih fakcija nemožete povrediti na njihovoj teritoriji. Ako želite da napadnete bazu fakcije morate da proglasi svoju fakciju, kao neprijatelja njihove. Šteta od neprijatelja se smanjuje za određeni procenat, dok u svom području.
Razlika između saveznika i primirja je da saveznici mogu da rade na istim stvarima kao normalni članovi fakcija. Saveznici mogu graditi na vašoj teritoriji.
Teritorijalna borba između neprijatelja može biti moguća, osim ako je admin servera ne onemogući. Ubijanjem sledbenika neprijateljske fakcije, ona gubi moć. Posle nekog vremena ako moć neprijateljske fakcije opadne ispod iznosa chunk-ova, biće vam omogućeno da zauzmete deo njihove teritorije. Kada je to slučaj možete početi sklanjanje zaštite, ili čak zauzimanje delova njihove fakcije.

 

Za dodatne informacije o Faction serveru idite na Forum KGB Minecrafta (klikni)